Rujukan

Seranta Awam Atas Talian (Online Public Engagement)

Surat Pekeliling Am ini bertujuan untuk memaklumkan kepada agensi-agensi Kerajaan Persekutuan supaya mengadakan serata awam atas talian (online public engagement) bagi semua draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk udang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain), tidak kira sama ada cadangan baru atau pindaan tersebut perlu dibentangkan di Parlimen ataupun tidak.

Preview Download

Dasar Negara Bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan

Pekeliling Am ini bertujuan untuk memaklumkan kepada agensi-agensi Kerajaan Persekutuan mengenai Dasar Negara bgi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan serta perkara-perkara berkaitan yang perlu diberi pertimbangan dan diambil tindakan oleh agensi-agensi Kerajaan Persekutuan

Preview Download